TwitterGoogle Maps

formats

ISO

Какво е ИСО сертификатът?

Това е официален документ, издаден от Орган за сертификация. Сертификатът е доказателство, че фирмата (организацията) е въвела и има реално работеща Стандартизирана система за управление (например, за ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството). Сертификацията е действие, което се изпълнява след като системата е вече въведена. Консултациите по въвеждането на системата, ако са необходими такива, се извършват от Консултантска фирма, която е различна и независима от органа за сертификация. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията.

Какво предствлява въвеждането на системата?

Това е създаване на документирани правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията), с което се гарантира правилното им изпълнение и ефективност на управлението им. По този начин се постига съответствие с изискванията на приложимия стандарт за система за управление (например, за ISO 9001 – Система за управление на качеството). Въвеждане на системата и изграждане на системата е едно и също нещо. Подготовката за сертификация е финален етап на изграждането на системата, на който й се придава готовност да бъде демонстрирана пред орган за сертификация.

Как се получава ИСО сертификат?

При вече въведена СУК (Система за управление на качеството), се подава заявка за сертификация до избрания орган за сертификация, който изпраща одиторски екип да провери и оцени дали вашата СУК съответства на изискванията на стандарта. Тази проверка и оценка се нарича „одит“. След положителен доклад от одита, органът за сертификация взема решение по сертификацията, издава сертификат и го регистрира.

За коло време се получава сертификат?

Времето за въвеждане на системата е между 3 и 12 месеца. И то зависи от много фактори. Процедурата по първоначална сертификация трае между 1 и 3 месеца, считано от датата на подаване на заявка към органа за сертификация. Това важи, ако системата съответства напълно или в голяма степен на изискванията на съответния стандарт. Сертификатът е с валидност 3 години, като всяка година се извършват контролни одити, с които се проверява и оценява дали системата продължава да съответства на изискванията на стандарта, т.е. дали е „поддържана“. Сертификацията се подновява на всеки 3 години.

Какви са ползите?

  • Повишено доверие към фирмата (организацията)
  • Подобрен вътрешен ред и ефективност
  • При търгове и конкурси, особено по ЗОП, често се изисква кандидатите да имат сертифицирани системи
  • Конкретните ползи произтичат от същността на конкретните системи.

Какво представлява системата за управление?

Това е система от записани задължителни правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията). В повечето случаи документацията на системата се състои от Наръчник, процедури, инструкции и документи по качество (и планове и програми при някои системи).
В процедурите пише „кой какво прави и какви са отговорностите му“ (например, процедура за търговската дейност). В инструкциите пише „кое как се прави“ и/или „кое как не се прави“ (например, инструкция за посрещане на клиенти).
В работните формуляри се записва, че това, което е изисквано от системата, е направено, както и какъв е резултатът. Попълнените формуляри се наричат „записи“. Одиторите проверяват дали документите покриват изискванията на съответния стандарт, дали се водят записи и дали хората разбират и спазват писаните правила.

Какво представляват стандартите?

Стандартите съдържат изисквания и/или препоръки за правилна и ефективна и ефикасна работа. Тези изисквания или препоръки са съставени на база изследване на „know-how“ на най-успешните световни компании.